Purler Combat Academy Class Schedule

Monday

6:30– 8:30 PM: Teen & Adult Gi Jiu-Jitsu

Tuesday

5:00 – 6:30: Kids Gi Jiu-Jitsu

6:30 – 8:30 PM: Teen & Adult Gi Jiu-Jitsu

6:30 – 8:00 PM: Striking

Thursday

5:00 – 6:30: Kids Gi Jiu-Jitsu

6:30 – 8:30 PM: Teen & Adult Gi Jiu-Jitsu

Sunday

4:30 – 6:00 PM: Striking